Arbeiten/Matthias Kaiser Ceramic, seit 2008/white facet vase